Type A

โครงการวิจัยเชิงพรรณนา/เชิงคุณภาพ

โครงการวิจัยเชิงพรรณนา/เชิงคุณภาพ

Type B

โครงการวิจัยเชิงทดลอง/กึ่งทดลอง/เชิงปฏิบัติการ/นวัตกรรม

โครงการวิจัยเชิงทดลอง/กึ่งทดลอง/เชิงปฏิบัติการ/นวัตกรรม

Type C

โครงการวิจัยเพื่อทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews)

โครงการวิจัยเพื่อทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews)

Type D

โครงการวิจัย/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

โครงการวิจัย/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

Type E

โครงการวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน

โครงการวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน